بزرگترین مرکز دانلود و افزایش آمار وبلاگ ما آماده تبادل لینک با شما می باشیم مارا با نام افزایش آمار و دانلود- لینک کنید وخبر آنرا در نظرات قرار دهید تا ما هم شما را لینک کنیم http://p300downloads.mihanblog.com 2020-09-28T19:10:10+01:00 text/html 2010-06-15T14:36:44+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی فروشگاه http://p300downloads.mihanblog.com/post/91 <P>تمامی محصولات را می توانید با قیمتی باور نكردنی و اورجینال بخرید(منتظر چی هستید زود برید به ادامه ی مطلب)</P> <P>شما دوستان می توانید به جای رفتن به ادامه مطلب بر روی نوشته ی هر عكس كلیك كرده و آن محصول را&nbsp;خریدكنید(این راه توصیه می شود)&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 105px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=gold31&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">گردنبند متولدین آذر ماه </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___gold31.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">آیا به دنبال گردنبندی خاص و منحصر به فرد هستید ؟ </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=tala122&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">گردنبند استقلال </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___tala122.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">یك گردنبند فوق العاده شیك و جدید تقدیم به همه هواداران و طرفداران استقلال </DIV></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=elect1&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">چاقو شارژی Sonic blade </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___elect1.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">سونیك بلید sonic blade بدون له كردن مواد غذایی&nbsp;با یك دكمه برش را انجام می دهد. </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=scdnab269&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">تبدیل عكس به كاریكاتور+كتاب </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___scdnab269.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">از تصویر مورد نظرتان كاریكاتور حرفه ای بسازید! </DIV></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 105px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=gold31&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">گردنبند متولدین&nbsp;دی ماه </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___gold31.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">آیا به دنبال گردنبندی خاص و منحصر به فرد هستید ؟ </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=gold48&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">ساعت 007 </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___gold48.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">با 2 كاربرد : هم ساعت هم قطب نما..... این یك ساعت معمولی </DIV></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 105px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=sa51&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">ادكلن Chi Chi </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___sa51.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">پرفروش ترین عطر سال 2009 در اروپا ......خانم ها حتما عاشق این عطر میشن ...!! </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=scdnab435&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">مترجم متن 16 زبان + فارسی+كتاب </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___scdnab435.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">سازگاری كامل با محیط های مختلف به خصوص محیط وب و نرم افزارهای Internet Explorer </DIV></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 105px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=gold31&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">گردنبند متولدین آذر ماه </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___gold31.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">آیا به دنبال گردنبندی خاص و منحصر به فرد هستید ؟ </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=scdnab141&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">مجموعه سونی اریكسون +كتاب </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___scdnab141.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">450 نرم افزار ( java / symbian ) تفكیك شده بر اساس مدل گوشیها و ترجمه فارسی </DIV></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 105px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=scdnab6&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">آموزش زبان انگلیسی در خواب </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___scdnab6.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">امواج مغزی انسان در حالت خواب با حالت بیداری تفاوت می كند. وقتی انسان خواب است ا </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=sa51&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">ادكلن Chi Chمدل2 </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___sa51.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">پرفروش ترین عطر سال 2009 در اروپا ......خانم ها حتما عاشق این عطر میشن ...!! </DIV></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 105px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=scdnab15&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">بانك نر <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 105px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=scdnab15&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">بانك نرم افزاری موبایل+كتاب </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___scdnab15.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">جامعترین بانك نرم افزارهای موبایل كدهای مخفی تمامی گوشیهای موجود در بازار </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=cd7&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">خودكار جادویی </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___cd7.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">برای نوشتن پیام های محرمانه هر متنی میخواهید بنویسید... متن شما نامرئی می شود </DIV></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV>م افزاری موبایل+كتاب </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___scdnab15.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">جامعترین بانك نرم افزارهای موبایل كدهای مخفی تمامی گوشیهای موجود در بازار </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=cd7&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">خودكار جادویی </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___cd7.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">برای نوشتن پیام های محرمانه هر متنی میخواهید بنویسید... متن شما نامرئی می شود </DIV></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 105px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=cd41&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">king 2010 </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___cd41.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">بهترین و به روز ترین نرم افزار های دنیا با كیفیت فوق العاده. صد در صد اورجینال </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=scdnab269&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">تبدیل عكس به كاریكاتور+كتاب </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___scdnab269.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=elect2&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">خرد كن Nicer Dicer </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___elect2.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">نایسر دایسر با یك حركت چندین برش انجام می دهد خرد كردن بدون له كردن میوه و سبزی </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://meshop.biz/Detail.aspx?q=sa80&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">بدنساز همراه </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___sa80.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">با این وسیله دیگر نیازی به هیچ یك از وسایل گران قیمت بدنسازی را ندارید </DIV></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 105px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=scdnab335&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">نرم افزار گفتار به نوشتار+كتاب </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___scdnab335.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">پر طرفدارترین نرم افزار چند ماه اخیر.......تنها با خواندن متن، آن را تایپ نمایید </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=gold27&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">گردنبند متولدین آبان ماه </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___gold27.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 105px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=scdnab15&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">بانك نرم افزاری موبایل+كتاب </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___scdnab15.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">جامعترین بانك نرم افزارهای موبایل كدهای مخفی تمامی گوشیهای موجود در بازار </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://meshop.biz/Detail.aspx?q=pa666&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">كارت پستال سخنگو </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___pa666.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 105px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=cd41&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">king 2010 </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___cd41.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">بهترین و به روز ترین نرم افزار های دنیا با كیفیت فوق العاده. صد در صد اورجینال </DIV></DIV></A></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=cd15&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">روشهای جدید بستن شال و روسری </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___cd15.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <DIV id=MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 105px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 3px auto; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center"> <TABLE style="WIDTH: 440px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: burlywood 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: burlywood 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: burlywood 1px solid; WIDTH: 220px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: burlywood 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 95px; BACKGROUND-COLOR: #fff"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://forosh.biz/Detail.aspx?q=Scdnab342&amp;s=18860" target=_blank> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 7px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 4px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 204px; CURSOR: pointer; COLOR: blue; PADDING-TOP: 4px; WHITE-SPACE: nowrap; TEXT-ALIGN: center">شارژر اتمی2009 </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; WIDTH: 70px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 1px"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 70px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 70px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/shop_product/si___Scdnab342.jpg"> </DIV> <DIV style="PADDING-RIGHT: 1px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 1px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 137px; PADDING-TOP: 1px; TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 2px; OVERFLOW: hidden; CURSOR: pointer; COLOR: #000; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 67px; TEXT-ALIGN: justify">شارژر موبایل بدون استفاده از برق ، باطری و یا هر انرژی دیگر... </DIV></DIV></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> text/html 2010-04-25T13:50:52+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی روش های افزایش ترافیک و آمار بازدید در آلکسا http://p300downloads.mihanblog.com/post/84 روش های افزایش ترافیک و آمار بازدید در آلکسا<BR><BR><BR> برای بالا بردن بازدید سایت چکار کنیم <BR><BR>چرا وبلاگ من بازدید کننده ندارد<BR><BR>برای پر بازدید شدن وبلاگ چکار کنیم<BR><BR>آموزش برای بیشتر بازدید داشتن وبلاگ<BR><BR>کلمات افزایش بازدید<BR><BR>نحوه بالا بردن بازدید وبلاگ<BR><BR>روش بالا بردن بازدید<BR><BR>اموزش بالا بردن بازدید کننده سایت <BR><BR> بالا بردن بازدید وبلاگ<BR><BR>بهترین قالب وبلاگ برای افزایش بازدید<BR><BR>یك راه برای افزایش امار وبلاگ در بلاگفا<BR><BR>افزایش بازدید در گوگل<BR><BR>افزایش بازدید روزانه وبلاگ<BR><BR><BR><BR><BR>بالا بردن امار وبلاگ یا سایت                     در ادامه مطلب<BR> text/html 2010-04-23T04:28:52+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی کد لینک باکس آسان دانلود http://p300downloads.mihanblog.com/post/82 <BR><FONT size=2>كد لینك باكس <SPAN lang=fa>آسان دانلود </SPAN>&nbsp;</FONT><SPAN lang=fa><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma>برای همه وب سایتها </FONT></SPAN><FONT class=page style="FONT-SIZE: 11px" face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma>(<SPAN lang=fa> لینك باكس 1</SPAN>)</FONT></FONT><SPAN lang=fa><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma><BR><BR></FONT></SPAN><TEXTAREA dir=ltr name=S1 rows=6 cols=53>&lt;div align="center"&gt;&lt;iframe style="height:265px;width:420px;" scrolling="no" frameborder="0" name="iframe"src="http://www.asandownload.com/links/asanlink.php"&gt; Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</TEXTAREA><BR><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma><BR>كد لینك باكس <SPAN lang=fa>آسان دانلود </SPAN>مخصوص كاربران سایت بلاگفا</FONT><FONT class=page style="FONT-SIZE: 11px" face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma> (<SPAN lang=fa> لینك باكس 1</SPAN>)</FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma><BR><BR></FONT><TEXTAREA dir=ltr name=S1 rows=3 cols=53>&lt;script language="javascript" src="http://www.asandownload.com/linkbox/linkbox.js"&gt;&lt;/script&gt;</TEXTAREA><BR> text/html 2010-04-23T04:26:08+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی کد لینک باکس برای افزایش آمار http://p300downloads.mihanblog.com/post/81 وب مستر عزیز :<BR>این سایت شامل چندین نوع لینک باکس بوده که شما می توانید نسبت به محتوای سایت خود یک یا چند لینک باکس این سایت را <SPAN lang=fa>در سایت خود اضافه کنید</SPAN>. <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 25px; MARGIN-RIGHT: 25px" align=right><FONT color=#ff0000 size=2>نکته : بروز رسانی تمامی لینک ها بصورت روزانه تضمین می گردد.<BR><SPAN lang=fa>روزانه بطور متوسط 50 مطلب در موضوعات گوناگون و جدید به مطالب سایت افزوده می شود.</SPAN></FONT></P> <P align=center><BR><BR><IMG height=12 src="http://www.dostan.net/images/sbullet.gif" width=12 border=0> لینک باکس شماره 1:<BR><FONT color=#800000>عمومی (شامل کلیه موضوعات بانک سایت)</FONT></P> <P align=center>کد لینک باکس<BR><TEXTAREA dir=ltr name=box1 rows=4 readOnly cols=50>&lt;iframe name="linkbox1" width="500" height="310" src="http://www.dostan.net/LinkBox-1.asp?LinkBox" border="0" frameborder="0" &gt; &lt;/iframe&gt;</TEXTAREA> <BR><A href="javascript:popuplinkbox('boxprev.asp?box=1','link_preview',',toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=570,height=410,right=0,top=0');">پیش نمایش باکس</A><BR><BR><BR><BR><BR><IMG height=12 src="http://www.dostan.net/images/sbullet.gif" width=12 border=0> لینک باکس شماره 2:<BR><FONT color=#800000>تفریحی و طنز (نکته های جذاب ، داستان های کوتاه زیبا و طنز ، تفاوت و شباهت های جالب و ... )</FONT></P> <P align=center>کد لینک باکس<BR><TEXTAREA dir=ltr name=box6 rows=4 readOnly cols=50>&lt;iframe name="linkbox2" width="500" height="310" src="http://www.dostan.net/LinkBox-2.asp?LinkBox" border="0" frameborder="0" &gt; &lt;/iframe&gt;</TEXTAREA> <BR><A href="javascript:popuplinkbox('boxprev.asp?box=2','link_preview',',toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=570,height=410,right=0,top=0');">پیش نمایش باکس</A><BR><BR><BR><BR><BR><IMG height=12 src="http://www.dostan.net/images/sbullet.gif" width=12 border=0> لینک باکس شماره 3:<BR><FONT color=#800000>آموزش کامپیوتر (نرم افزار ، سخت افزار ، اینترنت ، شبکه و ... )</FONT></P> <P align=center>کد لینک باکس<BR><TEXTAREA dir=ltr name=box7 rows=4 readOnly cols=50>&lt;iframe name="linkbox3" width="500" height="310" src="http://www.dostan.net/LinkBox-3.asp?LinkBox" border="0" frameborder="0" &gt; &lt;/iframe&gt;</TEXTAREA> <BR><A href="javascript:popuplinkbox('boxprev.asp?box=3','link_preview',',toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=570,height=410,right=0,top=0');">پیش نمایش باکس</A><BR><BR><BR><BR><BR><IMG height=12 src="http://www.dostan.net/images/sbullet.gif" width=12 border=0> لینک باکس شماره 4:<BR><FONT color=#800000>پزشکی (بیماری قلبی عروقی ، سرطان ، عمومی<SPAN lang=en-us> </SPAN>، چاقی و لاغری ، بهداشت روان<SPAN lang=en-us> </SPAN>و ... )</FONT></P> <P align=center>کد لینک باکس<BR><TEXTAREA dir=ltr name=box8 rows=4 readOnly cols=50>&lt;iframe name="linkbox4" width="500" height="310" src="http://www.dostan.net/LinkBox-4.asp?LinkBox" border="0" frameborder="0" &gt; &lt;/iframe&gt;</TEXTAREA> <BR><A href="javascript:popuplinkbox('boxprev.asp?box=4','link_preview',',toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=570,height=410,right=0,top=0');">پیش نمایش باکس</A><BR><BR><BR><BR><BR><IMG height=12 src="http://www.dostan.net/images/sbullet.gif" width=12 border=0> لینک باکس شماره 5:<BR><FONT color=#800000>علمی و فرهنگی (اخبار ، مطالب علمی و فرهنگی ، دانستنیها و ...)</FONT></P> <P align=center>کد لینک باکس<BR><TEXTAREA dir=ltr name=box9 rows=4 readOnly cols=50>&lt;iframe name="linkbox6" width="500" height="310" src="http://www.dostan.net/LinkBox-6.asp?LinkBox" border="0" frameborder="0" &gt; &lt;/iframe&gt;</TEXTAREA><B><FONT color=#ff0000><BR></FONT></B><A href="javascript:popuplinkbox('boxprev.asp?box=6','link_preview',',toolbar=no,location=no,directories=no,addressbar=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=570,height=410,right=0,top=0');"><SPAN lang=en-us></SPAN>پیش نمایش باکس</A></P> text/html 2010-04-21T12:14:56+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی کد لینک باکس دونی متحرک http://p300downloads.mihanblog.com/post/80 <P align=center>سلام امروز کد لینک باکس دونی متحرک رو براتون گذاشتم </P> <P align=center>برای اینکه لینک باکس ها در جایی منظم قرار بگیرند و زیاد صفحه رو اشغال نکنند می تونید کد لینک باکس ها را درون این کد قرار دهید و نظم خاصی به وبلاگ یا سایت خود بدید</P> <P align=center><FONT color=#ff0000>۱ـاز دست کاری این کد خود داری کنید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000>۲ـدرجایی که نوشته شده<FONT color=#3300ff> لینک باکس</FONT> کد لینک باکس رو قرار دهید</FONT></P> <P align=center><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #999999 1px dotted; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #999999 1px dotted; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #999999 1px dotted; WIDTH: 365px; COLOR: #444; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #999999 1px dotted; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 70px; BACKGROUND-COLOR: #eaeaea" name=LinkUs rows=4 cols=56>&lt;P&gt;&lt;MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=1 scrollDelay=1 direction=up width="100%" height=200&gt; &lt;CENTER&gt;&amp;nbsp;&lt;/CENTER&gt; &lt;p align="center"&gt; &lt;iframe name="شهاب" src="http://p300downloads.mihanblog.com" width="500" height="300" scrolling="yes" marginwidth="1" marginheight="1" border="1" frameborder="1"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/table&gt; لینک باکس لینک باکس &lt;CENTER&gt;&amp;nbsp;&lt;/CENTER&gt; &lt;CENTER&gt;&lt;A href="http://nicepic.coo.ir/"&gt;&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/CENTER&gt;&lt;/MARQUEE&gt;&lt;/P&gt; &lt;P&gt;&lt;A href="http://p300downloads.mihanblog.com/"&gt;&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; </TEXTAREA></P> text/html 2010-04-20T14:39:55+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی PageRank Checker http://p300downloads.mihanblog.com/post/79 <P align=left>You can easily add a free pagerank button to your web site. Pagerank is a definition of Google and shows how important your web site is. The lowest pagerank is 0 and the highest pagerank is 10. To add the free pagerank button to your web site please follow the steps below:<BR></P> <OL> <LI>Choose a button below <LI>Select the code in the corresponding text box <LI>Copy the code (Ctrl-C or select Copy with the mouse button) <LI>Open the HTML page that you want to add the pagerank button to with the editor of your choice <LI>Paste the code into the HTML page (Ctrl-V or select Paste with the mouse button) <LI>Save your page <LI>Upload the page to your web hosting account </LI></OL> <P>If you installed the pagerank button correctly, your pagerank will be displayed. </P><BR>ابزار چک کردن پیج رنک وبلاگ و سایت با قابلیت های جدید که تعداد لینکهایی که وبلاگهای دیگر به شما دادن را نشان میدهد.تعداد صفحات ایندکس شده توسط گوگل و یاهو رو نشان میدهد . <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center>فقط در جای مشخص شده آدرس وبتان را وارد کنید&nbsp;</DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><IMG title=PR1 height=35 alt=PR1 hspace=6 src="http://www.camelpark.hu/images/stories/stat5.gif" width=105 border=0><TEXTAREA style="WIDTH: 271px; HEIGHT: 42px" cols=32>&lt;a href="http://www.hth.blogfa.com/" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://pr.camelpark.hu/sig.php?les=آدرس وبلاگ شما&amp;y=0" alt="Google Pagerank, SEO tools" border="0"&gt;&lt;/a&gt; </TEXTAREA> </DIV> <P align=center><IMG title=PR2 style="WIDTH: 105px" height=35 alt=PR2 hspace=6 src="http://www.camelpark.hu/images/stories/stat5n.gif" width=105 border=0><TEXTAREA style="WIDTH: 272px; HEIGHT: 44px" cols=32>&lt;a href="http://www.hth.blogfa.com/" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://pr.camelpark.hu/sig.php?les=آدرس وبلاگ شما&amp;y=2" alt="Google Pagerank, SEO tools" border="0"&gt;&lt;/a&gt; </TEXTAREA> </P> <P align=center><IMG title=PR3 style="WIDTH: 105px" height=54 alt=PR3 hspace=6 src="http://www.camelpark.hu/images/stories/stat5_y.gif" width=105 border=0><TEXTAREA style="WIDTH: 272px; HEIGHT: 46px" rows=1 cols=32>&lt;a href="http://www.hth.blogfa.com/" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://pr.camelpark.hu/sig.php?les=آدرس وبلاگ شما&amp;y=1" alt="Google Pagerank, SEO tools" border="0"&gt;&lt;/a&gt; </TEXTAREA> </P> <P align=center><IMG title=PR4 style="WIDTH: 105px" height=54 alt=PR4 hspace=6 src="http://www.camelpark.hu/images/stories/stat5_yn.gif" width=105 border=0><TEXTAREA style="WIDTH: 271px; HEIGHT: 42px" cols=32>&lt;a href="http://www.hth.blogfa.com/" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://pr.camelpark.hu/sig.php?les=آدرس وبلاگ شما&amp;y=3" alt="Google Pagerank, SEO tools" border="0"&gt;&lt;/a&gt; </TEXTAREA></P> <P>پیج رنک - گوگل رنک - رنکینگ - google rank-ranking-pagerank-ranking google-قشدنهدل-حشلث قشدن-حشلثقشدن لخخلمثقشدن-لخخلمث قشدندل-چک کردن رتبه سایت - پیج رنک پیج رنک</P> <P>پیج رنک - گوگل رنک - رنکینگ - google rank-ranking-pagerank-ranking google-قشدنهدل-حشلث قشدن-حشلثقشدن لخخلمثقشدن-لخخلمث قشدندل-چک کردن رتبه سایت - پیج رنک پیج رنک</P> text/html 2010-04-20T14:01:48+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی کد افزایش پیج رنک گوگل-','gvk;-گوگل رنک- page rank-googlerank-ranking http://p300downloads.mihanblog.com/post/77 <DIV id=InPost_MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: inline-block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"></DIV> <DIV class=PostBody dir=rtl>با سلام &nbsp; <DIV>این کد افزایش پیج رنک گوگل هست که در قالب یک ساعت برای شما طراحی شده است.شما باید این کد رو در ویرایش قالب وبلاگ در هر کجا که مایلید ساعت در وبلاگتان قرار گیرد قرار دهید .</DIV> <DIV>این کد باعث میشه که روبات های موتور های جستجو گر سریعتر به وبلاگ شما سر بزنند و با القا کردن این که وبلاگ شما یک وبلاگ پر بازدید هستش باعث میشه که پیج رنک شما افزایش یابد.</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>دوستان بسیاری پرسیدن كه این كد افزایش پیج رنك&nbsp;به چه طریقی كار میكنه و آیا در لیست سیاه گوگل قرار نمی گیره؟</DIV> <DIV>دوستان عزیز این كد رو از معروفترین سایتهای جهان گیر آوردم و به جرات میتونم بگم كارش محشره .</DIV> <DIV>نه اگه میخواست تو لیست سیاه گوگل قرار بگیره اون سایتی كه من این كد رو از اون گرفتم روزانه سه و چهار میلیون بازدید كننده نداشت. این كد به نحوی وبلاگ شما رو برای موتور جستجو بهینه سازی میكنه</DIV> <DIV>و&nbsp;این كد افزایش پیج رنك باعث می شه رفتار روباتهای گوگل با وبسایت و وبلاگ شما مهربون تر بشه و سختگیریهای همیشگی رو نداشته باشه.</DIV> <DIV>راستی سرور اصلی این كد در امریكاست</DIV> <DIV>امیدوارم تونسته باشم جوابتون رو بدم</DIV></DIV> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>مزایای استفاده از این كد</FONT></P> <P align=right>ثبت لینك وبلاگ یا سایت شما در بیش&nbsp;80.000 هزار وبلاگ فارسی زبان<BR>ثبت وبلاگ شما در بین 100 دایركتوری بزرگ جهان از جمله گوگل و یاهو و...<BR>ثبت وبلاگ شما در بین 100 لینك باكس فارسی و 500 لینك باكس بزرگ دنیا<BR>افزایش پیج رنك شما فقط در عرض چند هفته<BR>افزایش یازدید كننده ی شما در طول روز<BR>قرار گرفتن وبلاگ شما در صفحه های اول موتور های جستجوگر </P> <P align=right>و ...</P> <P align=center>ممكن است این كد در وبلاگ شما نامرئی باشد فرقی نداره كه معلوم باشه یا معلوم نباشه ولی اگر معلوم نباشه بهتره چون از طرف خزنده های گوگل شناسایی نمی شود. <SCRIPT language=javascript type=text/javascript>document.write ('<center><ifr'); document.write ('ame width="1" height="1" src="http://www.gotomoney.mihanblog.com" style="border: 0px;"');document.write (' border="0" scrolling="auto"></ifr');document.write ('ame>');</SCRIPT> <CENTER><IFRAME style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" border=0 src="http://www.gotomoney.mihanblog.com" width=1 height=1></IFRAME> <CENTER><IFRAME style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" border=0 src="http://www.gotomoney.mihanblog.com" width=1 height=1></IFRAME> <P></P> <CENTER>برا دیدن کد به ادامه مطلب بروید<IFRAME style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" border=0 src="http://www.gotomoney.mihanblog.com/" width=1 height=1></IFRAME> <DIV align=right><A href="http://www.lordweb.blogfa.com/" target=_blank></A></DIV> <P align=center>&nbsp;</P></CENTER></CENTER></CENTER> text/html 2010-04-19T14:11:40+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی کد افزایش امار سایت و وبلاگها http://p300downloads.mihanblog.com/post/75 <FONT size=3> <BLOCKQUOTE class="postcontent restore ">سلام دوستان<BR><BR>اینم کد افزایش آمار سایت و وبلاگ<BR><BR>این کد رو دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در دنیا نوشتن که بی نظیره و مورد استقبال تمام وب سایتها قرار گرفته.<BR><BR>شما باید کد زیر را در اول ویرایش قالب وبلاگ بعد از تگ &lt;HEAD&gt; کپی کنید و منتظر افزایش آمار وبلاگ و سایت خود باشید.<BR>اینم کد:<BR><BR><BR>&lt;SCRIPT&gt; <BR>ap_showWaitMessage('waitDiv', 1); <BR>&lt;/SCRIPT&gt;&lt;SCRIPT language=JavaScript&gt;<BR>var URL= "http://p300downloas.mihanblog.com/"<BR>var speed = 10000<BR><BR><BR>function reload() {<BR>location = URL<BR>}<BR><BR>setTimeout("reload()", speed);<BR>&lt;/SCRIPT&gt; </BLOCKQUOTE></FONT> text/html 2010-04-16T07:57:43+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی آموزش گذاشتن پسوند tk. برای وبلاگ نویسان ! http://p300downloads.mihanblog.com/post/74 <DIV class=bodydivi> <DIV> <P>خیلی از وبلاگ نویس ها به دنبال برداشتن نام سرویس دهنده وبلاگشون مثل .blogfa.com و mihanblog.com وووو … هستند. شما با استفاده از این مطلب می توانید نام وبلاگ دلخواهتون رو با پسوند tk داشته باشید. و حالا آموزش :</P> <P>چگونگی ساخت دامنه (Domain) رایگان TK.</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=aligncenter height=280 alt="" src="http://up.iranblog.ir/4/1260188800.jpg" width=426></P> <P>&nbsp;</P> <P>این نوع دامنه صرفا برای وبلاگها و سایت هایی مورد استفاده قرار می گیرد، که در فضاهای رایگان قرار دارند مانند سایت هایی که در فضای رایگان Netfrims قرار دارند همچنین وبلاگ هایی که در سرویس های وبلاگ رایگان مانند پرشین بلاگ ، بلاگ اسکای، بلاگر، میهن بلاگ و هر سرویس دیگر می توانند آدرس وبلاگ خود را به طور مثال از <SPAN style="COLOR: #3366ff">http://yourblog.mihanblog.com</SPAN> به http://www.yourblog.tk/ تغییر دهند. برای این منظور ابتدا …<BR>به سایت http://www.dot.tk/ رفته و درقسمت register a new domain نام دامنه&nbsp; مورد نظر خود را بنویسید و OK را کلیک کنید.</P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN id=more-28></SPAN></P> <P>اگر نام پیشنهادی شما قبلا توسط شخص دیگری به ثبت نرسیده باشد، به صورت اتوماتیک به قسمت دوم ارجاع داده می شوید در این بخش در قسمت : Your current web address آدرس کامل سایت یا وبلاگ خود را بنویسید. برای مثالhttp://test.mihanblog.com<BR>بعد از این کار در قسمت Website description توضیح کاملی از سایت خود بنویسید.<BR>از قسمت Please select the category that fits your website نوع فعالیت وبلاگ و یا سایت را نیز مشخص کنید. مثلا Music<BR>بعد از آن باید نوع زبان را انتخاب کنید. می توانید زبان را English انتخاب نمایید.<BR>در مرحله سوم شما باید کلمات کلیدی سایت خود را در جاهایی که مشخص شده وارد کنید. سایتی که مثلا در باره موسیقی و آموزش گیتار و . . . است باید این کلمات را به انگلیسی و فارسی وارد کند تا گوگل و دیگر موتورهای جستجو بتوانند سایت را مورد جستجو قرار داده، و به طور ساده تر سایت شما را نیز در نتایج جستجو ها نمایش دهند.<BR>بعد از این کار از قسمت A closer look at your website چند گزینه دلخواه دیگر را نیز انتخاب نمایید.<BR>سپس از قسمت Word verification عین کلمه ای را که در زیر آن بصورت بزرگ نوشته شده&nbsp; تایپ کنید.<BR>قسمت Ambassador Coupon Number&nbsp; را دستکاری نکنید و به مرحله سوم بروید.( با کلیک بر روی گزینه Continue )</P> <P>مرحله آخر هم برا وارد کردن اطلاعات خودتان است. آدرس ، کد پستی ، شمار تلفن و …که نیازی نیست آنها را به صورت صحیح وارد نمایید . تنها چیزی که مهم است و باید صحیح باشد یک Email معتبر و تعیین کلمه عبور برای دامنه هست. طبق معمول پسورد را باید دو بار بنویسید. برای وارد شدن به قسمت تنظیمات دامین باید در صفحه اول بر روی گزینه MYtk کلیک کنید. بعد از آن آدرس ایمیلی را که در مرحله آخر وارد کرده بودید به همراه پسوردی که داده بودید را وارد میکنید و وارد کنترل پنل دامنه Tk خود می شوید. همه چیز تمام شد. شما صاحب یک دامین TK رایگان هستید. و از این پس به جای نام طولانی و گیج کننده وبلاگ خود می توانید آدرس دامنه TK خود به دوستان و آشنایان بدهید.</P> <P>&nbsp;</P></DIV></DIV> <DIV class=deatdivi><U><FONT color=#398abe></FONT></U>&nbsp;</DIV> <DIV id=commenttext><!-- You can start editing here. --><!-- If comments are open, but there are no comments. --> <DIV style="DIRECTION: rtl"> <FORM id=comments-form action=http://netdownload.ir/wp-comments-post.php method=post> <P></P></FORM></DIV></DIV> text/html 2010-04-02T16:50:10+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی طراحی جعبه های سه بعدی با TBS Cover Editor v1.7.2.175 http://p300downloads.mihanblog.com/post/73 <SPAN class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><IMG class=mt-image-center style="DISPLAY: block; MARGIN: 0pt auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height=362 alt=tbs-cover-editor-1.7(mihandownload.com).jpg src="http://mihandownload.com/tbs-cover-editor-1.7%28mihandownload.com%29.jpg" width=407></SPAN> <DIV align=right>حتما مشاهده كرده اید كه شركت ها برای اینكه محصولات خودشان را بیشتر مورد توجه مشتری قرار دهند ، آنها را در بسته های شكیل و زیبا قرار می دهند تا مشتری با دیدن بسته زیبا و شكیل تحریك شده و محصول را خریداری كند . این بسته ها با نرم افزار های مختلفی طراحی می شوند كه هر كدام مزایا و مشكلات خودشان را دارا هستند . میهن دانلود قصد معرفی یك نرم افزار بسته سه بعدی را دارد ، این نرم افزار كمترین مشكلات و بیشترین مزایا را در اختیار كاربر قرار می دهد و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از طراح ها قرار دارد . <BR><BR>TBS Cover Editor یك نرم افزار عالی در زمینه طراحی جعبه های سه بعدی زیبا و شكیل برای ارائه محصولات می باشد . پایه این برنامه همانند سایر برنامه بدین شكل می باشد كه : كاربر می تواند در هنگام طراحی زوایایی مختلف جعبه و یا باكسی را كه طراحی می كند را مشاهده كند و تغییرات لازم را در همان لحظه انجام دهد . پس متوجه شده اید كه شما می توانید در هنگام طراحی همه جهات باكس و جعبه ای را كه طراحی می كنید مشاهده نمایید . ساخت جعبه های سه بعدی و باكس زیاد سخت نیست ،&nbsp; تنها کاربر باید با Wizard موجود در برنامه نوع و طرح باکس مورد نظر خود را انتخاب کند و سپس با کمی سلیقه عکس ها، متن ها و حتی بارکد را هم در باکس قرار دهد. همچنین این برنامه باكس هایی را به صورت پیش فرض دارا می باشد كه می توانید با استفاده از آنها كار خود را سریع تر انجام دهید . در ضمن شما می توانید اندازه باكس را خودتان انتخاب كنید كه كوچك باشد یا بزرگ ، عریض باشد یا طویل و... یك دیگر از قابلیت های مهم این نرم افزار فرمت خروجی آن است كه این فرمت ها بسیار معروف بوده و همه آنها را می شناسند . در ضمن نرم افزار توانایی این را دارد كه هر بعد ( طرف ) جعبه ای كه شما طراحی كرده اید را به صورت جداگانه و فرمت مختلف در اختیار شما قرار دهد . در هنگام ذخیره شما می توانید كیفیت و اندازه را نیز تعیین كنید . <BR><BR>قابلیت های كلیدی نرم افزار TBS Cover Editor v1.7.2.175 :<BR><BR>- مجموعه ای از اشكال و قاب های پیش فرض<BR>- نشان دادن سه بعدی جعبه در حال طراحی برای سهولت در كار<BR>- قابلیت نمایش 3D و 2D<BR>- نمایش تمامی جهات باكس و تمامی قسمت ها<BR>- قابلیت طراحی كاور برای لوح فشرده و كتاب ها<BR>- خروجی با فرمت های معروف <BR>- قابلیت ذخیره سازی هر بعد از باكس با یك فرمت و با یك فایل جداگانه<BR>- دارا بودن طرح ها و اشیاء زیبا <BR>- توانایی تغییر مقیاس باكس و جعبه به اندازه دلخواه<BR>- قابلیت تنظیم كیفیت در هنگام خروجی گرفتن<BR>- سازگاری با ویندوزهای مختلف از جمله : ایكس پی و ویستا<BR>- و...</DIV> text/html 2010-04-02T16:47:53+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی کار با چندین زبان معروف برنامه نویسی در یک نرم افزار با Whisper Technology Programmer Studio 4.4.0.0.2860 http://p300downloads.mihanblog.com/post/72 <DIV class=post><BR><SPAN class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><IMG class=mt-image-center style="DISPLAY: block; MARGIN: 0pt auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height=283 alt="کار با چندین زبان معروف برنامه نویسی در یک نرم افزار با Whisper Technology Programmer Studio 4.4.0.0.2860" src="http://mihandownload.com/Whisper-Technology-Programmer-Studio-4.4.0.0.2860.jpg" width=450></SPAN> <DIV align=right>برنامه نویسانی که از زبان های مختلف برنامه نویسی در طرح های خود استفاده می کنند، همواره از یک ادیتور و ویرایشگر قدرتمند که توانایی ویرایش اکثر زبان های برنامه نویسی را داشته باشد استقبال می کنند. تا کنون شرکت های مختلف نرم افزارهایی ارائه کردند که هر کدام تعداد محدودی از زبان های برنامه نویسی را پشتیبانی می کنند، اما نرم افزار قدرتمند و ساده ی Whisper Technology Programmer Studio v4.4 ابزاریست که از زبان های برنامه نویسی معروف و پر کاربرد مانند Javascript,JSP,Java,C#,C++,C,HTML,XML,Perl,Python,PHP,Pascal,Fortran و ... پشتیبانی می کند و شما را قادر به کار با انواع زبان های برنامه نویسی توسط یک نرم افزار، می سازد. در محیط ساده و در عین حال جذاب این برنامه، برنامه نویسی به یک کار جذاب تبدیل گشته و نمی گذارد برنامه نویسی به یک امر یکنواخت و خسته کننده تبدیل شود. این نرم افزار دارای حجم کمی است و سرعت اجرایی بالایی داشته و با ویندوز ویستا نیز سازگاری کامل دارد.<BR><BR>قابلیت های كلیدی نرم افزار Whisper Technology Programmer Studio 4.4.0.0.2860 :<BR>- پشتیبانی از زبان PHP<BR>- پشتیبانی از زبان Java, Javascript, JSP<BR>- کار با چندین زبان معروف برنامه نویسی در یک نرم افزار<BR>- پشتیبانی از زبان C, C++, C#<BR>- پشتیبانی از زبان XML<BR>- پشتیبانی از زبان Perl<BR>- محیط بسیار ساده و جذاب<BR>- پشتیبانی از زبان Python, Pascal<BR>- سازگاری كامل با ویندوز ویستا<BR>- حجم کم و اجرای سریع نرم افزار<BR>- و ...<BR></DIV></DIV> text/html 2010-04-02T16:41:59+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی نرم افزار طراحی و ویرایش صفحات وب Blumentals HTMLPad 2010 Pro v10.0.0.116 BiLang http://p300downloads.mihanblog.com/post/71 <DIV class=post><BR><SPAN class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><IMG class=mt-image-center style="DISPLAY: block; MARGIN: 0pt auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height=350 alt="Blumentals HTMLPad 2010 Pro.v10.0.0.116 BiLang [www.MihanDownload.com].jpg" src="http://mihandownload.com/Blumentals%20HTMLPad%202010%20Pro.v10.0.0.116%20BiLang%20%5Bwww.MihanDownload.com%5D.jpg" width=450></SPAN>همانطور که می دانید ظاهر یک سایت نقش بسیار مهمی در افزایش تعداد بازدید کننده ی آن دارد در واقع هر چه صفحه ی یک وب سایت زیبا تر باشد کاربران بیشتری را به خود جذب می کند. تا به حال در زمینه ی ساخت صفحات وب سایت یا همان <FONT color=#1c260d>Web Design</FONT> نرم افزار های مختلفی ساخته شده است که یک از معروف ترین آنها نرم افزار Font Page می باشد. اکثر نرم افزارهایی که در این زمینه ساخته می شوند دارای محیطی بسیار پیچیده هستند به طوری که کاربر در هنگام کار با آن دچار مشکل می شود. از همین رو امروز در <FONT color=#1c260d>میهن دانلود</FONT> نرم افزاری را برایتان آماده کرده ایم که به شما در طراحی صفحات وب سایت کمک بسیار زیادی می کند.<BR>نرم افزار<B> <FONT color=#1c260d>HTMLPad</FONT></B> محصول شرکت Blumentals بوده که یک نرم افزار قدرتمند در زمینه طراحی صفحات وب می باشد و با پشتیبانی کامل از زبان های برنامه نویسی وب نظیر HTML ، CSS و ... به شما این امکان را می دهد که صفحات وب مورد نظرتان را به دلخواه طراحی کنید و یا آنها را ویرایش نموده و تغییراتی را به دلخواه در آنها ایجاد نمایید. این نرم افزار برخلاف سایر نرم افزارهای طراحی صفحات وب که دارای محیط پیچیده و حجم بالایی هستند، از محیطی بسیار ساده و حجم مناسبی برخودار است به طوری که در هنگام اجرا و کار با آن از کمترین فضای پردازنده سیستم استفاده می کند. شما در <FONT color=#1c260d>هنگام</FONT> استفاده از این نرم افزار با مشکلی رو به رو نخواهید بود زیرا در آن تمامی ابزارهای ساخت و ویرایش صفحات وب نظیر ابزار فونت ، ابزار لایه ها ، ابزار قرار دادن تصویر و ... قرار داده شده تا کاربران را به سایر نرم افزارهای مشابه بی نیاز سازد. از دیگر قابلیتهای این نرم افزار می توان به داشتن قسمت Preview اشاره نمود که شما پس از کد نویسی می توانید در این قسمت صفحه ی طراحی شده را مشاهده کنید همچنین می توانید اینکار را توسط مرورگرهای نصب شده بر روی سیستم خود هم انجام <FONT color=#1c260d>دهید.</FONT><BR><BR><B><FONT color=#1c260d>برخی از امکانات این نرم افزار:</FONT></B><BR><B><B><FONT color=#1c260d>- </FONT></B></B>امکان طراحی و ساخت صفحات وب.<BR><B><B><FONT color=#1c260d>- </FONT></B></B>سازگاری کامل با زبانهای برنامه نویسی تحت وب.<BR><B><B><FONT color=#1c260d>- </FONT></B></B>امکان ویرایش صفحات وب از قبل طراحی شده.<BR><B><B><FONT color=#1c260d>- </FONT></B></B>داشتن تمام ابزاهای طراحی و ویرایش صفحات وب.<BR><B><B><FONT color=#1c260d>- </FONT></B></B>امکان مشاهده ی صفحه ی طراحی شده پس کد نویسی.<BR><B><B><FONT color=#1c260d>- </FONT></B></B>استفاده ی بسیار کم از پردازنده ی سیستم در هنگام اجرا و کار.<BR><B><B><FONT color=#1c260d>- </FONT></B></B>قابلیت بروز رسانی نرم افزار از اینترنت.<BR><B><B><FONT color=#1c260d>- </FONT></B></B>داشتن محیط زیبا و کاربرپسند.<BR><B><B><FONT color=#1c260d>- </FONT></B></B>سازگار با ویندوز های مختلف.<BR><B><B><FONT color=#1c260d>- </FONT></B></B>داشتن حجم مناسب.<BR><B><B><FONT color=#1c260d>- </FONT></B></B>کاربرد آسان.<BR><B><B><FONT color=#1c260d>- </FONT></B></B>و ...<BR></DIV> text/html 2010-04-01T12:36:37+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی کنترل فرزندان و اعضای خانواده در اینترنت با Family Cyber Alert 4.05 http://p300downloads.mihanblog.com/post/70 <P align=center><BR><IMG alt="منبع: www.p30download.com" src="http://www.p30download.com/up/files/1/image/soft/cyberalert.jpg" align=bottom border=0></P> <P align=right><BR>اکثر خانواده هایی که فرزندانشان از اینترنت استفاده می کنند دارای نگرانی های زیادی در این رابطه هستند، که فرزندانشان در اینترنت چه کارهایی انجام می دهند و از چه <FONT color=#204080>وب سایت</FONT> هایی دیدن می کنند، چه مطالبی را مورد مطالعه قرار می دهند. اینترنت همان طور که می تواند بسیار مفید باشد به همان اندازه نیز دارای زیان است و اگر به صورت کامل برای استفاده فرزندان کنترل نشود ممکن است زیان های جبران ناپذیری از تاثیرات اینترنت به فرزندان وارد شود. به همین منظور نرم افزارهایی با هدف کنترل والدین بر <FONT color=#204080>اینترنت</FONT> در کامپیوترهای شخصی طراحی شده است که تا حدود زیادی مشکلات را برطرف کرده است.<BR>Family Cyber Alert نام یکی از این نرم افزارها می باشد. به کمک این برنامه والدین می توانند تا فعالیت هایی که فرزندان و یا دیگر اعضای خانواده در <FONT color=#204080>اینترنت</FONT> انجام می دهند را کنترل کنند. این برنامه این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا اعمال انجام شده را توسط دیگران را ضبط کرده و آن ها را مشاهده کنید.<BR><BR><B>قابلیت های کلیدی <FONT color=#204080>نرم افزار</FONT> Family Cyber Alert 4.05:</B><BR><B>ضبط:</B><BR>- email ها<BR>- گفتگو های اینترنتی ( Chat )<BR>- وب سایت های بازدید شده<BR>- برنامه های اجرا شده<BR>- کلید های استفاده شده بر روی صفحه کلید<BR>- عکس برداری از صفحه نمایش<BR>- درج تاریخ و زمان کارهای انجام شده<BR><B>و همچنین:</B><BR>- فرستادن Email های خودکار<BR>- بستن و جلوگیری از گفتگوهای اینترنتی ( Chat )<BR>- جلوگیری از اجرای برنامه ها، بازی ها و فایل های تعیین شده<BR>- ذخیره سازی فایل های ضبط شده به صورت مخفی و دور از دسترس دیگران<BR>- استفاده آسان<BR>- سازگار با ویندوزهای 98/ME/2000/XP/Vista<BR>- و ...<BR></P> text/html 2010-04-01T12:34:40+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی محافظت 360 درجه از کامپیوتر شما با Norton 360 2.0 All-in-One Security http://p300downloads.mihanblog.com/post/69 <P align=center><IMG alt="منبع: www.p30download.com" hspace=0 src="http://www.p30download.com/up/files/1/image/soft/norton_360_2.jpg" align=bottom border=0></P> <P><BR><FONT color=#ff0000><B>راهنمای نصب جدید اضافه گردید!<BR></B></FONT><BR>حجم عظیم ویروس ها، کرم ها، تروجان ها، ایرادات نرم افزارها و تهدیدهای ناشی از آنها، نرم افزارهای ضدویروس را تبدیل به یکی از ابزارهای لازم برای همه کامپیوترها نموده است و این مسئله زمانی اهمیتش دو چندان می شود که متوجه شویم اکثر افراد به تمام حملات رایانه ای به چشم ویروس نگاه می کنند یعنی تفاوتی میان ویروس ها و کرم ها و تروجانها قائل نیستند و همه را به چشم ویروس نگاه می کنند در حالی که امروزه شاید اکثر ما یا خودمان این جملات را بیان کرده ایم یا از دیگران شنیده ایم که&nbsp;" سیستم من یک ویروس عجیب گرفته که با چند بار عوض کردن <FONT color=#204080>ویندوز</FONT> هم از بین نمی ره " و&nbsp;یا جمله " <FONT color=#204080>کامپیوتر</FONT> من یک ویروس گرفته که منو های ویندوز را بهم ریخته یا هنگام وصل شدن به اینترنت مدام صفحات اضافی باز میشه " و موارد و مثال های متعددی از این دست و زمانی موضوع جالبتر می شود که متوجه شویم امروزه دیگر اینترنت فقط محل زندگی کرم ها و تروجانها و ویروس ها و... نیست ممکن است اینترنت محل زندگی اولیه یا به عبارتی محل تولد این موجودات ناشناخته! باشد ولی همانطور که می دانیم نسبت به گذشته لوازم و تجهیزات مرتبط به کامپیوتر نیز به طور چشم گیری افزایش یافته که به لوازمی مانند دستگاهای پخش موزیک-Mp3player ، دستگاه های تلفن همراه-Mobile ،حافظه های همراه یا همان Flash memory ها و ... می توان اشاره نمود که محل مناسبی برای زندگی و پخش این موجودات موزی می باشند. <BR><BR>نکته دیگری که نباید از آن غافل شویم این است که همانگونه که روز به روز سیستم های کامپیوتری پیشرفته تر و به اصطلاح سازندگان امن تر می شود ولی به همان نسبت نیز برنامه های مخرب نیز پیشرفت نموده و نسبت به گذشته هوشمند تر و با روش ها و راههای جدیدتری پا به عرصه حیات می گذارند! پس لزوم نصب نرم افزار های محافظ یا همان <FONT color=#204080>آنتی ویروس</FONT> ها روز به روز محسوس تر می شود ولی همانطور که اشاره شد نرم افزار های <FONT color=#204080>آنتی ویروس</FONT> به تنهایی امنیت کامل را برقرار نمی کنند و چند نرم افزار دیگر نیز باید در کنار آنتی ویروس ها نصب شود که کمتر فردی این نرم افزار ها را نصب می کند به همین خاطر شرکت سیمانتك-Symantec، بزرگترین تولیدكننده نرم‌افزارهای ضدویروس در جهان، سرانجام پس از انتظاری طولانی مجموعه نرم‌افزار امنیتی جدیدی را با نام نورتون ‪ Norton 360- ۳۶۰‬را تولید نموده است. نرم افزار نورتون 360 به گستره وسیعی از امكانات از جمله قابلیت ضدویروس، ضد اسپای‌ور، دیوارآتش(فایروال)، فناوری ضد هك، قابلیت پشتیبانی(بك‌آپ) از فایلهای موجود در هارد دیسك، فناوری افزایش ضریب ایمنی معاملات اینترنتی و قابلیت بهینه‌سازی كارایی و عملكرد رایانه مجهز است. این نرم افزار از تمامی زوایای <FONT color=#204080>کامپیوتر</FONT> شما محافظت می کند و با کمک ابزار های مختلف در زمینه حفاظت سیستم از ویروس ها ، مقابله در مقابل برنامه های جاسوسی ، حفاظت سیستم و هویت شما به صورت Online و حمایت از شما در مقابل دزدی هویت در اینترنت که امروزه به یکی از مهمترین مشکلات اینترنت تبدیل شده ، چک نمودن وب سایت ها برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی ، دارای دیواره آتش قدرتمند برای مقابله با نفوذ هکرها به سیستم شما ، قابلیت ذخیره سازی اطلاعات آنلاین و ... می باشد.<BR><BR><STRONG>قابلیت&nbsp;های کلیدی <FONT color=#204080>نرم افزار</FONT> Norton 360 2.0 All-in-One Security:</STRONG><BR>- نرم افزار امنیتی قوی که به صورت خودکار از سیستم شما حفاظت می کند<BR>- پاک کردن خودکار ویروس از ایمیل های آلوده و پیام های آلوده<BR>- بلوک کردن کرم های مخرب<BR>- متوقف نمودن ردیابی سیسنم شما توسط&nbsp;جاسوس افزارها - Spyware&nbsp;<BR>- تهیه بک آپ از کلیه اطلاعات و درایو های کامپیوتر جهت بازگردانی اطلاعات در صورت نیاز<BR>- قابلیت بک آپ محلی از CD , DVD و درایو های خارجی<BR>- حذف اطلاعات اضافی که کارایی <FONT color=#204080>کامپیوتر</FONT> را کاهش می دهند در جهت بالا بردن کارایی سیستم<BR>- حذف سابقه عملکرد فرد در اینترنت به صورت خودکارجهت جلوگیری از هک شدن توسط هکرها و لو رفتن اطلاعات شخصی<BR>- مجهز به فناوری جدید سونار برای حفاظت از فعالیت مالی کاربران در اینترنت<BR>- مجهز به فلیتر شناسایی سایت های جعلی موسوم به "فیشینگ" برای جلوگیری از ورود بدون اطلاع کاربر به این <FONT color=#204080>سایت</FONT> ها<BR>- و ...</P> text/html 2010-04-01T12:33:33+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی دستیابی به شماره سریال نرم افزارهای نصب شده با Product Key Explorer 2.1.2 http://p300downloads.mihanblog.com/post/68 <P align=center><BR>&nbsp; <IMG alt="منبع: www.p30download.com" hspace=0 src="http://www.p30download.com/up/files/1/image/soft/productkey_explorer.jpg" border=0></P> <P><BR>امروزه نرم افزارهای مختلفی که مورد استفاده کاربران بر روی سیستم های کامپیوتری قرار می گیرد با استفاده از شماره های سریال از طرف شرکت ها برای کاربران ثبت می شوند. بسیاری از افراد از نرم افزارهای کرک شده (قفل شکسته) برای رفع نیازهای خود بهره می برند تا هزینه های مربوط به خرید نرم افزار را پرداخت ننمایند و یا از شماره سریال های موجود برای ثبت <FONT color=#204080>نرم افزار</FONT> استفاده می کنند. سیستم عامل ویندوز، نرم افزار فتوشاپ، اسکنرهای امنیتی، بازی ها&nbsp; برنامه های ضد ویروس و ... همگی در دسته نرم افزارهایی می باشند که برای ثبت آن ها از شماره سریال های مختلف استفاده می شود. نگهداری از شماره سریال ها بسیار مهم می باشد، زیرا ممکن است برای نصب مجدد نرم افزار و ثبت دوباره آن به سریال مورد نظر نیاز پیدا کنید.<BR><B>Product Key Explorer</B> محصول شرکت Nsasoft نام نرم افزاری می باشد که به کمک آن کاربران قادر خواهند بود تا شماره سریال های نرم افزارهای نصب شده بر روی سیستم را کشف نموده و آن ها را برای استفاده در موارد مورد نیاز ذخیره نمایند. این <FONT color=#204080>نرم افزار</FONT> با استفاده از روش های مختلف قابلیت استخراج شماره سریال های ثبت برنامه ها را دارد و این توانایی را دارد تا سریال بیش از 500 نرم افزار مختلف را استخراج کند.<BR><BR><B>قابلیت های کلیدی <FONT color=#204080>نرم افزار </FONT>Product Key Explorer 2.1.2:</B><BR>- پیدا کردن <FONT color=#204080>سریال</FONT> کدهای گم شده یا فراموش شده<BR>- امکان ذخیره و نگهداری یک نسخه پشتیبانBackup <BR>- Product Key Explorer به صورت خودکار سریال کدهای کامپیوتر شما یا کامپیوترهای شبکه ی شما را ذخیره می کند و به شما اجازه می دهد تا از کامپیوتر های شرکت خود در برابر داشتن برنامه های دزدی (فاقد حق کپی رایت) محافظت کنید<BR>- Product Key Explorer وسیله ای بی نظیر برای مسولین شبکه و یا شرکت هایی است که قبول کرده اند برای برنامه هایی که استفاده می کنند مجوز ارائه دهند.<BR>- Product Key Explorer یک برنامه ی قدرتمند است که می تواند به شما کمک کند تا سریال کدهای گم شده ی خود را برای بسیاری از برنامه های محبوب (شامل Microsoft Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Office و ...) پیدا کنید<BR>- و ...</P> text/html 2010-04-01T12:29:59+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی جاسوسی مسنجر كاربران شبكه با MessengerLog Pro 7.08 http://p300downloads.mihanblog.com/post/67 <IMG alt="منبع: www.p30download.com" hspace=0 src="http://www.p30download.com/up/files/5/image/soft/messenger_Log.jpg" border=0><BR> <P><BR>شاید شما نیز تا به حال با این موضوع فکر کرده اید که چگونه از محتوای گفتگوی دیگر افراد یک <FONT color=#204080>شبکه</FONT> مطلع شوید. به عنوان مثال در یک شبکه کوچک کاربران در حال چت کردن از طریق نرم افزار یاهو مسنجر می باشند و هر کدام از آنها در حال صحبت با طرف مقابل خود می باشند. حال شما قصد این را دارید تا از محتوای گفتگوی افراد و پیغام های دریافتی آن ها مطلع شوید.<BR><B><FONT color=#204080>MessengerLog Pro</FONT></B> نام نرم افزاری می باشد که به کمک مدیر یک شبکه قادر است تا با نصب این نرم افزار بر روی Gateway شبکه اقدام به مشاهده همه گفتگوهای اینترنتی نماید. این نرم افزار قادر است تا گفتگوهای رد و بدل شده در نرم افزارهای مختلف که از مشهورترین آن ها <FONT color=#204080>Yahoo</FONT> و<FONT color=#204080> MSN</FONT> است را مشاهده کند. نرم افزار <FONT color=#204080>MessengerLog</FONT><B><B><FONT color=#204080> </FONT></B></B>از ابزارهای دیگری نیز برای جاسوسی گفتگوها بهره مند می باشد. این نرم افزار محصولی از شرکت <FONT color=#204080>foryoursoft</FONT> می باشد.<BR><BR><B>قابلیت های کلیدی <FONT color=#204080>نرم افزار</FONT> MessengerLog Pro 7.08<SPAN class="style58 style59"><SPAN class="style58 style61"><SPAN class="style58 style63"></SPAN></SPAN></SPAN>: </B><BR>- ذخیره گفتگوهای برنامه <FONT color=#204080>MSN Messenger</FONT> و تمامی فعالیت انجام شده در گفتگوها<BR>- ذخیره چت از Yahoo Messenger <BR>- ثبت گفتگوها از AIM/AOL messenger<BR>- ثبت چت از <FONT color=#204080>ICQ</FONT><BR>- قابلیت ثبت چت از <FONT color=#204080>Google GTalk</FONT><BR>- توانایی ذخیره گفتگوها از Skype<BR>- قابلیت پشتیبانی ثبت چت در دو نوع فرمت متن ساده و متنی <FONT color=#204080>HTML</FONT> قوی شامل آیکون های حرکتی، فونت و رنگ و ...<BR>- قابلیت سازگاری با ویندوز <FONT color=#204080>ویستا</FONT><BR>- بهبود زمانبندی آپلود<BR>- قابلیت پشتیبانی از سیستم چند کاربری<BR>- امکان کنترل والدین و اهداف دیگر<BR>- توانایی Ignore&nbsp; لیست<BR>- پشتیبانی کامل از <FONT color=#204080>unicode</FONT><BR>- استفاده آسان و کاربرپسند<BR>- توانایی دستیابی و تنظیم همه پسوردهای حمایت شده<BR>- قابلیت ذخیره، جستجو و ویرایش آسان و موثر log گفتگو<BR>- دارای 15 رنگ موجود و امکان نصب رنگ دلخواه<BR>- دارای تاریخ و زمان هر چت<BR>- و ...</P> <P><BR>&nbsp;</P> text/html 2010-04-01T10:17:14+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی مدیریت آسان حساب کاربری Gmail با Gmail Notifier 1.0.25.0 http://p300downloads.mihanblog.com/post/66 <DIV align=right>امروزه استفاده از ایمیل در بین کاربران اینترنت به یک امر واجب تبدیل شده است. ایمیل یک شناسه است که با داشتن این شناسه اشخاص میتوانند از یک سری خدمات که سایت مورد نظر در اختیار آنان میگذارد استفاده کنند. هر فرد برای ارسال و دریافت نامه، فایل، اطلاعات و ... به یک ایمیل نیاز دارد که یکی از بزرگترین و بهترین سرویس های ایمیل، سرویس ایمیل شرکت گوگل معروف به جیمیل می باشد.<BR>با نرم افزاری که در این بخش سایت میهن دانلود معرفی می کنیم، دیگر برای چک کردن ایمیل هایتان نیازی به مراجعه به سایت گوگل نیست. نام این نرم افزار Gmail Notifier است که یک نرم افزار ساده، رایگان و کم حجم جهت مدیریت آدرس جیمیل می باشد. این نرم افزار شما را از آخرین ایمیل های دریافتی باخبر و با دریافت ایمیل جدید توسط پیغامی شما را آگاه می سازد. استفاده از این نرم افزار نیز بسیار ساده است، به گونه ای که پس از نصب نرم افزار کافیست برنامه را اجرا کرده و نام کاربری و رمز عبور صندوق پستی جیمیل خود را به نرم افزار اضافه کنید که در صورت دریافت ایمیل، برنامه شما را آگاه نماید. البته به منظور آگاه سازی لحظه ای شما باید آنلاین باشید.<BR><BR>قابلیت های کلیدی نرم افزار Gmail Notifier 1.0.25.0:<BR>- چک کردن لحظه به لحظه آدرس صندوق الکترونیک جیمیل<BR>- عدم نیاز مراجعه به سایت جیمیل<BR>- دارای حجم بسیار کم با نصب بسیار آسان<BR>- صرفه جویی در وقت<BR>- قابلیت نصب بر روی نسخه های مختلف ویندوز<BR>- و ...<BR><BR></DIV><SPAN class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><IMG class=mt-image-center style="DISPLAY: block; MARGIN: 0pt auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height=232 alt="مدیریت آسان حساب کاربری Gmail با Gmail Notifier 1.0.25.0" src="http://mihandownload.com/Gmail-Notifier-1.0.25.0.jpg" width=407></SPAN> text/html 2010-04-01T10:15:18+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی دنلود نرم افزار رایگان ارسال ایمیل های تبلیغاتی گروهی به اینباكس http://p300downloads.mihanblog.com/post/65 <DIV class=post> <P dir=rtl align=right><FONT style="FONT-SIZE: 8.5pt" face=Tahoma>Advanced Emailer v4 نرم افزاری حرفه ای برای ارسال ایمیل های تبلیغاتی گروهی به یك لیست از ایمیل ها امكانات این نرم افزار بسیار كاربردی و مناسب برای ارسال ایمیل های تبلیغاتی به ایندكس میباشد ، این نرم افزار بعضاً به قیمت های بسیار گزاف توسط فروشندگان فروخته میشود كه میهن دانلود این نرم افزار را به صورت رایگان برای شما آماده سازی كرده است.</FONT></P> <P dir=rtl align=center>&nbsp;<FONT face=Tahoma><SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt">&nbsp; <A href="http://mihandownload.com/"><IMG title="منبع میهن دانلود.كام www.MihanDownload.com" alt="منبع میهن دانلود www.Mihandownload.com" src="http://www.dl2.mihandownload.com/download/supload/email-at1.gif" border=0></A></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl align=right><FONT style="FONT-SIZE: 8.5pt" face=Tahoma>توجه: دانلود&nbsp; در ادامه مطلب</FONT></P></DIV> text/html 2010-04-01T10:02:38+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی مدیریتی کامل بر ایمیل ها با RimArts Becky Internet Mail 2.50.00.RC4 http://p300downloads.mihanblog.com/post/64 <SPAN class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><IMG class=mt-image-center style="DISPLAY: block; MARGIN: 0pt auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height=269 alt="مدیریتی کامل بر ایمیل ها با RimArts Becky Internet Mail 2.50.00.RC4" src="http://mihandownload.com/RimArts-Becky-Internet-Mail-2.50.00.RC4.jpg" width=431></SPAN> <DIV align=right>امروزه هر کاربری در اینترنت یک صندوق پستی ایمیل دارد که توسط آن به کارهای روزمره خود می رسند یا با دیگران در ارتباطند. افرادی نیز هستند که از چندین ایمیل که از سایت های مختلف لرلئه می شود استفاده می کنند. این افراد برای رسیدگی به نامه های الکترونیکی خود می بایست در طول روز چندین بار به تمام وب سایت های ارائه دهنده این سرویس ها مراجعه کنند که این موضوع موجب صرف زمان بیشتری می باشد. نرم افزارهای مدیریت ایمیل برای کمک به این دسته افراد طراحی شده اند که یکی از بهترین آنها نرم افزار RimArts Becky Internet Mail می باشد. این برنامه از بدو تولد خود در سال 1996 که برای نخستین بار عرضه شد، همواره به عنوان یکی از مفیدترین نرم افزارهای مدیریت دریافت و ارسال ایمیل مورد استفاده کاربران قرار گرفته است، شرکت سازنده این برنامه با توجه به نظرات کاربران این برنامه را مطابق با خواسته های آنها تغییر و توسعه داده است. این نرم افزار قادر به جوابگویی خواسته های شما از یک برنامه مدیریت ایمیل می باشد. از دیگر ویژگی های این نرم افزار این است که به شما امکان می دهد در صورتی که از لپ تاپ استفاده می کنید و در مکان های مختلف، سرعت ارتباط اینترنت شما متغییر است، در هر مکان و با توجه به سرعت اینترنت، از پروفایل مربوط به همان مکان استفاده کنید. این برنامه می تواند برای نامه های ارسالی شما قالب های مختلفی تعیین کرده و آنها را در قالب های زیبایی ارسال کند. این برنامه توسط شرکت RimArts طراحی شده است و از ویندوزهای محتلف، همچون ویندوز ویستا پشتیبانی کامل می کند.<BR><BR>قابلیت های کلیدی نرم افزار RimArts Becky Internet Mail 2.50.00.RC4:<BR>- مدیریت آسان بر ایمیل های ارسالی و دریافتی<BR>- سرعت بالا در مدیریت تعداد زیادی ایمیل<BR>- قابلیت زمانبندی ارسال ایمیل در تاریخ و زمان معین<BR>- امکان پشتیبانی از پلاگین های مختلف<BR>- قابلیت ساخت چندین MailBox و تعریف چندین پروفایل مختلف برای هر MailBox<BR>- امکان ارسال ایمیل به صورت دسته جمعی<BR>- امکان استفاده از پروفایل های مختلف در مکانهایی با سرعت اینترنت متفاوت<BR>- ارسال ایمیل های زیبا در قالب های گوناگون<BR>- پشتیبانی از پروتکل جدید IMAP4 برای ایمیل و LDAP برای دفترچه تلفن<BR>- امکان ساخت قالب برای ایمیل های شخصی، خانوادگی، تجاری، اداری و ...<BR>- حجم کم و استفاده راحت از نرم افزار<BR>- سازگار با نسخه های مختلف ویندوز همچون ویندوز ویستا<BR>- و ... <LI class=download><A href="http://www.dl2.mihandownload.com/user2/blackpic/RimArts-Becky-Internet-Mail-2.50.00.RC4-[mihandownload.com].zip"><FONT color=#1c260d>دانلود - Download Link</FONT></A> </LI> <LI class=size>حجم: 2.71 مگابایت </LI> <LI class=source><A href="http://www.mihandownload.com/"><FONT color=#1c260d>منبع</FONT></A> </LI> <LI class=password>رمز</LI></DIV> text/html 2010-04-01T00:17:12+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی دیکشنری رایگان انگلیسی به فارسی و بالعکس یلمه Yalameh Dictionary http://p300downloads.mihanblog.com/post/63 <p align="center"><br><img alt="منبع: www.p30download.com" src="http://www.p30download.com/up/files/1/image/soft/yalameh_dictionary.jpg" border="0" hspace="0"></p> <p align="right"><br>یکی از نیازهای ضروری کاربران کامپیوتر، داشتن یک نرم افزار فرهنگ لغت بر روی <a href="http://www.p30download.com/">کامپیوتر</a> می‌باشد که در موارد احتیاج، کمک بزرگی محسوب می‌شود. فرهنگ لغت یلمه (Yalameh Dictionary) دارای ویژگی‌هایی است که آن را از بقیه نرم‌افزار‌های معرفی شده در همین رابطه، متمایز می‌کند. این فرهنگ لغت شامل 52000 لغت می‌باشد.<br></p><div style="text-align: center;">ویژگی جالبی که این نرم‌افزار دارد این است که برای پیدا کردن معنی هر لغت (فارسی یا انگلیسی) تنها کافی است تا کلمه موردنظر خود را در هر کجا (فایل‌های متنی، اینترنت، PDF و ...) انتخاب کنید و کلید CTRL + C را فشار دهید و یا دکمه کپی را بزنید. در این‌صورت معنی کلمه را به انگلیسی و فارسی مشاهده خواهید کرد. در واقع این نرم‌افزار به گونه برنامه‌ریزی شده است که هر متنی را که شما کپی می‌کنید و وارد ClipBoard <a href="http://www.p30download.com/">ویندوز </a>می‌شود، به صورت خودکار آن را از ClipBoard فراخوانی می‌کند و معنی آن را نمایش می‌دهد.</div> text/html 2010-04-01T00:16:20+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی واژه نامه - بیش از نیم میلیون کلمه در 20 لغت نامه تخصصی http://p300downloads.mihanblog.com/post/62 <p align="center"><br><img alt="منبع: www.p30download.com" src="http://www.p30download.com/up/files/1/image/soft/vajeh_nameh.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></p> <p align="right"><br>نرم افزار فرهنگ لغت واژه نامه محصول شرکت پژوهشگر انفورماتیک،&nbsp;یکی از قدیمیترین فرهنگ لغت های انگلیسی به فارسی عرضه شده برای <a href="http://www.p30download.com/">ویندوز</a> است. این فرهنگ لغت بر&nbsp;ظاهر محیط ساده خود دارای بانک عظیمی از لغات و اصطلاحات تخصصی میباشد. که در نوع خود مشابه ندارد! واژه نامه حاوی بیش از نیم میلیون&nbsp;کلمه در 20&nbsp;لغت نامه&nbsp;تخصصی مختلف میباشد.&nbsp;<br><br><strong>لغت نامه&nbsp;های تخصصی&nbsp;واژه نامه&nbsp;عبارتند از:</strong><br>واژگان عمومی، اقتصاد و برنامه ریزی، الکترونیک کاربردی، روانشناسی، راه و ساختمان، اصطلاحات نظامی، معماری، هواپیمایی، دریانوردی، صادرات و واردات، اصطلاحات ورزشی، واژگان حقوقی، فنی دانشگاهی، تجارت بین الملل، اختر شناسی، تربیت بدنی، حقوق اسلامی، شیمی، محیط زیست، فرهنگ&nbsp;<a href="http://www.p30download.com/">کامپیوتر</a><br><br><strong>ویژگی های کلیدی <a href="http://www.p30download.com/">فرهنگ لغت</a> واژه نامه:</strong><br>- بیش از نیم میلیون لغت در 20 رشته تخصصی<br>- دارای لیست الفبایی برای کلمات کلیه رشته ها<br>- محیط ساده با کاربری آسان<br>- سازگار با ویندوز های مختلف<br></p><div style="text-align: center;">- عدم نیاز به نصب</div> text/html 2010-04-01T00:09:09+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی مجموعه دیکشنری های لینگو سافت LingvoSoft Talking Dictionary 2007 http://p300downloads.mihanblog.com/post/61 <p align="center"><img alt="منبع: www.p30download.com" src="http://www.p30download.com/up/files/15/image/soft/lingvosoft_talking_dictionary_2007.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></p> <p><br>مجموعه دیکشنری های لینگو سافت&nbsp;به زبان های&nbsp;مختلف<br>زبان انگلیسی به عنوان زبان اول&nbsp;بین المللی در سطح اینترنت&nbsp;گسترده شده و اکثر سایت های خبری، مقالات علمی و منابع مختلف اینترنتی را تنها به زبان انگلیسی بروی وب منتشر&nbsp;می کنند&nbsp;که جهت استفاده از این منابع اینترنتی و یا دیجیتالی نیاز به ابزار و یا به عبارتی <a href="http://www.p30download.com/">نرم افزار</a> جهت ترجمه بسیار ضروری می باشد.<br>بسیاری از اوقات نیز&nbsp;به دنبال مطلبی خاص&nbsp;به سایت های کشیده می شویم که با دیدن زبان سایت و سبک عجیب و غیر قابل فهم جملات بلافاصله از آن صفحه خارج می شویم در حالی براحتی خود را از اطلاعات و داشته های آن سایت محروم می کنیم که براحتی و با کمک&nbsp;نرم افزارها و ابزار جدید می توان اطلاعات آن صفحه&nbsp;را از هر زبانی و به زبان های دیگر ترجمه نمود.&nbsp;فلذا با پیشرفت علم و فن آوری این نیاز هم کم کم برطرف شده و شرکت های بزرگ تولید کننده نرم افزار&nbsp;شروع به تولید نرم افزار های ترجمه و دیکشنری های کامپیوتر شده که یکی از این محصولات مجموعه LingvoSoft Talking Dictionary 2007 محصولی از شرکت معروف&nbsp;LingvoSoft&nbsp;می باشد.<br>مجموعه ی&nbsp;فوق که قابلیت ترجمه به زبان فارسی و سیزده زبان مختلف دیگر ( عربی، بلژیکی، کرواتی، یونانی، عبری، چهار زیان رایج آسیای شرقی، کره ای، لهستانی،&nbsp;پرتغالی، ترکی، عبرانی، یادیش&nbsp;)&nbsp;را نیز داراست و&nbsp;یکی از کاملترین و بهترین مجموعه دیکشنری های موجود می باشد که توسط گروه پی سی <a href="http://www.p30download.com/">دآنلود</a> جمع آوری و در قالب&nbsp;شانزده&nbsp;دیکشنری جهت دانلود در&nbsp;اختیار کاربران محترم سایت قرار داده شده است که کاربران محترم با توجه به نیاز خود می توانند هر یک از دیکشنری ها را به صورت مسقل دانلود و&nbsp;استفاده نمایند.<br><br><strong>قابلیت های کلیدی <a href="http://www.p30download.com/">دیکشنری</a> های LingvoSoft Talking&nbsp;:<br></strong>&nbsp;-&nbsp;قابلیت ترجمه زبان های مورد نظر به زبان&nbsp;انگلیسی و یا برعکس<br>-&nbsp;تلفظ لغات موجود در دیکشنری جهت آشنایی با نحوه تلفظ&nbsp;هر لغت&nbsp;<br>- دسته بندی خودکار&nbsp;لغات مترادف و هم معنی&nbsp;&nbsp;<br>- شامل فرهنگ تصحیح شده و توسعه یافته لغات هر زبان می باشد<br>- غلط یاب خودکار جهت یافتن لغاتی که اشتباها تایپ شده و جایگزینی لغت مناسب <br>- قابلیت ترجمه لغت به لغت کلمات یک جمله <br>- امکان ترجمه لغات در سایر برنامه های دیگر&nbsp;&nbsp;تنها با انتخاب لغت و فشردن یک کلیک<br>- قابلیت مشاهده سریع و راحت معنی&nbsp;لغاتی که قبلا&nbsp;وارد کرده اید<br>- قابلیت ساخت دیکشنری شخصی با امکان اضافه نمودن کلمات جدید و ویرایش دلخواه آن <br>- سازگاری کامل با نرم افزار های محبوبی مانند نرم افزار های مجموعه آفیس و مرورگرهای اینترنتی&nbsp;و ...<br>- سازگار با <a href="http://www.p30download.com/">ویندوز ویستا<br></a></p><div style="text-align: center;">- و ...</div> text/html 2010-03-31T23:50:31+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی مجموعه فرهنگ های لغت چند زبانه به فارسی http://p300downloads.mihanblog.com/post/60 <p><br></p> <p align="center"><img alt="منبع: www.p30download.com" src="http://www.p30download.com/up/files/1/image/soft/ragrak_dictionary.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <br>این مجموعه فرهنگ های لغت توسط جناب آقای رضا کارگر تهیه شده است و به طور رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است که شامل فرهنگ نامه های زیر می باشد:<br><br>- فرهنگ لغات عربی به فارسی - فارسی به عربی (قاموس)<br>- فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی (طلائی)<br>- فرهنگ لغات فرانسه به فارسی<br>- فرهنگ لغات آلمانی به فارسی<br>- فرهنگ لغات ایتالیائی به فارسی<br>- فرهنگ لغات اسپانیائی به فارسی<br>- فرهنگ لغات فنلاندی به فارسی<br>- فرهنگ لغات سوئدی به فارسی<br><br><div style="text-align: center;">ویژگی کلی تمامی این <a href="http://www.p30download.com/">فرهنگ های لغت</a> این است که امکان خواندن لغات از روی کلیپ برد ویندوز را دارد. رابط کاربری این برنامه به زبان فارسی می باشد. در این لغتنامه ها از هیچ <a href="http://www.p30download.com/">فارسی</a> سازی استفاده نشده لذا این لغتنامه ها با استاندارد فارسی Microsoft که بر روی ویندوز XP و ویندوز 2000 قراردارد سازگار است. بانک اطلاعات این <a href="http://www.p30download.com/">نرم افزار</a> ها از کد پیج UTF8 استفاده می کند. این لغتنامه مناسب ویندوز XP و 2000 می باشد. </div> text/html 2010-03-30T16:38:52+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی ذخیره تمامی فایل های فلش از آدرسهای اینترنتی با Flash Saver 5.7 http://p300downloads.mihanblog.com/post/59 <P align=right><FONT style="FONT-SIZE: 8.5pt" face=Tahoma>فایلهای SWF فلش تقریبا عمده ترین و محبوب ترین فرمت انیمیشنی موجود در اینترنت را شامل می شوند .ولی به خاطر دارا بودن ویراستار بر روی خود , قابلیت ذخیره آنها در مرورگر ها با راست کلیک بر رویشان وجود ندارد .<BR>حتما برای شما نیز بارها پیش آمده است که می خواستید یک انیمیشن زیبای فلش را از محیط اینترنت بر روی سیستم خود ذخیره کنید ولی قادر به انجام آن نبودید . در این گونه مواقع باید از ابزاری جانبی و قدرتمند کمک گرفت .<BR>Flash Saver محصولی مناسب و کارا از وب سایت Ptshare.com است که به آسانی به شما امکان دانلود فایلهای SWF فلش را از صفحات وب می دهد . قابلیت دریافت تمامی فلش های اینترنتی از صفحات وب شامل وب سایتهای فلش , بازی های فلش , Flash MTV , فیلم های فلش , تبلیغات فلش و هر فایل فلشی با فرمت SWF .<BR>تنها با یک کلیک ساده از محیط مرورگر شما قادر به دریافت تمامی فایل های فلش می باشید !<BR>برخی دیگر از ویژگی های نرم افزار Flash Saver :<BR>مجهز به نرم افزار Flash Player برای پخش فایلهای فلش دانلودی و تمامی فایلهای فلش موجود در سیستم .<BR>ویژگی Copy URL برای دادن آدرس دقیق فایل فلش در اینترنت به شما .<BR>توانایی جستجو در بین Log ها و فایلهای دانلودی و ویژگی پیش نمایش فایلها قبل از دانلود .<BR>توانایی فرستادن فلش های زیبا به Email وستان تنها با چند کلیک .<BR>گرفتن عکس از محیط فایلهای SWF فلش .<BR>دانلود تمامی فایلهای فلش موجود در یک آدرس اینترنتی .<BR>و ...</FONT></P> <P align=center><FONT face=Tahoma><SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt"><IMG height=298 src="http://www.dl2.mihandownload.com/download/supload/flash-saver.jpg" width=159 border=0></SPAN></FONT></P> <P align=right><FONT face=Tahoma><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 8.5pt">توجه: دانلود&nbsp; در ادامه مطلب</SPAN></FONT></P> text/html 2010-03-29T07:31:55+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی نرم افزار تبدیل PDF به PPT با نام AnyBizSoft PDF to PowerPoint Converter v1.0.0.8 http://p300downloads.mihanblog.com/post/58 <SPAN class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><IMG class=mt-image-center style="DISPLAY: block; MARGIN: 0pt auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height=256 alt=pdf2ppt[www.mihandownload.com]_1.jpg src="http://mihandownload.com/2009/10/06/pdf2ppt%5Bwww.mihandownload.com%5D_1.jpg" width=420></SPAN> آیا در بین پروژه های دانشجویی به تبدیل بعضی از فرمت های عجیب به یکدیگر نیازمند شده اید؟ مثلا اینکه فرمت Word را به PDF و یا برعکس تبدیل کنید و یا فرمت PDF را به Powerpoint تبدیل کنید تا بتوانید از آن در اماکن اداری مختلف و دانشگاه ها استفاده کنید؟ شاید نرم افزارهای زیادی در زمینه تبدیل فرمت PDF به PPT یا همان PowerPoint وجود دااشته باشد اما اکثریت این نرم افزارها با عکس گرفتن از صفحه PDF و یا حذف نمودن لینک ها این عملیات را برای شما انجام دهند. اما امروز میهن دانلود می خواهد نرم افزاری جدید را به شما معرفی کند.<BR>AnyBizSoft PDF to PowerPoint (نرم افزار تبدیل فایل های PDF به فرمت های PPT) بهترین پیشنهاد میهن دانلود برای شما در زمینه تبدیل این دو فرمت می باشد. این نرم افزار فایل های مورد نظر شما را فقط با یک کلیک به فرمت پاورپوینت تبدیل میکند. محیط بسیار زیبای این نرم افزار نشانه ی حرفه ای بودن آن است. شما با این نرم افزار می توانید تمامی لینک ها و متون خود را که در PDF به کار می رفت بدون هیچ کم و کاستی همانطور که در PDF بود در فرمت بعد از تبدیل یعنی Powerpoint نیز داشته باشید. این نرم افزار توسط شرکت نرم افزاری AnyBizSoft برنامه ریزی شده و هم اکنون به فروش می رسد. شما این نرم افزار را می توانید بدون هیچ هزینه ای تنها با یک کلیک از میهن دانلود دریافت کنید.<BR><BR>برخی از ویژگی های کلیدی نرم افزار AnyBizSoft PDF to PowerPoint Converter v1.0.0.8:<BR>- محیط ساده و کاربرپسند<BR>- استفاده از فرمت های PDF به عنوان ورودی و فرمت های PPT و PPTX به عنوان خروجی<BR>- تبدیل بدون کم شدن حتی یک لینک و یا عکس از بین محتویات PDF<BR>- عملیات تبدیل بدون خراب شدن فونت ها در فایل پاورپوینت<BR>- پشتیبانی از زبان های<BR>English, Persian, Turkish, Thai, Latin, Korean, Hebrew, Greek, Cyrillic, Arabic, Japanese, Chinese<BR>- قابل اجرا در سیستم عامل های Windows NT4.0/2000/2003/XP/Vista/7<BR>- و... text/html 2010-03-29T07:28:29+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی ویرایش و مشاهده تنیجه نهایی چاپ صفحات قبل از چاپ priPrinter 3.0.0.914 http://p300downloads.mihanblog.com/post/56 بعضی وقت ها ما برای چاپ صفحات خود دچار مشکل میشویم و آنچه را که انتظار داریم روی برگه چاپ نمی شود و برای چند بار مجبور به چاپ مجدد می شویم . نرم افزار PriPrinter یک برنامه برای چاپ می باشد که به شما اجازه میدهد تا شما صفحه چاپ خود را قبل از چاپ به صورت دستی مرتب و ویرایش کنید و قبل از عمل چاپ نتیجه نهایی را مشاهده کنید . این برنامه به راحتی نصب می شود و به عنوان یک چاپگر توسط سیستم شناخته می شود و بعد از فرستادن چاپ به صورت خودکار صفحه قابل چاپ را برای شما نمایش میدهدو شما میتوانید ویرایش های مورد نظر خود را از جمله تغییر لایه بندی انتخاب قسمت خاص برای چاپ و جابجایی بخشهای مختلف صفحه و کارهای زیاد دیگری را روی آن انجام رسانید و بعد این صفحه ویرایش شده را چاپ میکنید . با استفاده از نرم افزار PriPrinter شما همیشه مطمئن هستید که آن چیزی را چاپ می کنید که میبینید و صفحه چاپ را قبل از عمل چاپ مشاهده میکنید . به کمک این برنامه شما دیگر نیاز به چاپ مجدد برای اصلاح صفحه ای که مطابق میل شما چاپ نشده&nbsp; ندارید زیرا قبل از چاپ تمامی تنظیمات خود را انجام داده اید و نتیجه نهایی را مشاهده کرده اید .<BR>قابلیت های نرم افزار priPrinter 3.0.0.914 :<BR>- مشاهده نتیجه نهایی و قطعی قبل از چاپ<BR>- توانایی ویرایش و اجرای تنظیمات در آخرین مراحل<BR>- امکان چاپ دو روی صفحه<BR>- چاپ بصورت کتابچه و پوستر<BR>- کاهش دفعات چاپ و صرفه جویی در مصرف مواد<BR>- امکان استفاده بسیار راحت از برنامه <BR>- نصب بسیار راحت برنامه<BR>- قدرت بالا در اجرای تنظیمات و ویرایش صفحات<BR>- حجم بسیار کم برنامه<BR>- سازگاری با نسخه های مختلف (32 و 64 Bit )<BR><BR><SPAN class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><IMG class=mt-image-center style="DISPLAY: block; MARGIN: 0pt auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height=360 alt=priprint.jpg src="http://mihandownload.com/priprint.jpg" width=439></SPAN> text/html 2010-03-29T07:25:08+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی نرم افزار مدیریت فایل های PDF با eXPert PDF Professional Edition 6.0 http://p300downloads.mihanblog.com/post/55 <SPAN class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><IMG class=mt-image-center style="DISPLAY: block; MARGIN: 0pt auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height=439 alt=Notepad++5.6.8.jpg src="http://mihandownload.com/mobin/Notepad%2B%2B5.6.8.jpg" width=472></SPAN> <DIV align=center></DIV> <DIV align=right>برنامه های فراوانی در زمینه ی ویرایش متون وجود دارند . شاید می توان گفت بهترین آنها نرم افزار قدرتمند Microsoft Word می باشد که نرم افزاری بسیار کاربردی در زمینه ی کار با متن است و قابلیت های فراوانی دارد که همه را مجذوب خود ساخته است . اما خیلی از افراد این نرم افزار راروی کامپیوتر خود نصب نمی کنند زیرا این برنامه حجم بالایی دارد. این دسته از افراد نرم افزار Word Pad و Note Pad ویندوز را ترجیح می دهند . چون که این برنامه ها حجم بسیار کمی دارند و کار با آنها نیز بسیار آسان است . نرم افزار Note Pad تقریبا می توان گفت در تمام نسخه های ویندوز شرکت مایکروسافت وجود دارد و تغییرات خیلی کمی داشته است و حتی می توان گفت که اصلا تغییری نداشته است و به همان وضع سابق می باشد . این نرم افزار کار ویرایش ساده ی متن ها را انجام می دهد . معمولا تایپیست ها و یا آنهایی که کارشان با متن آمیخته شده است نیاز به نرم افزاری همانند Microsoft Word اما با حجم بسیار کم را احساس می کنند . یا حتی برنامه نویس ها نیز نیاز به نرم افزار ویرایش متنی دارند که بتوانند برنامه های خود را در آن نوشته و یا ذخیره کنند . معمولا Note Pad به این نیاز برنامه نویسان پاسخ مناسبی نمیدهد و نمیتواند برای نوشتن برنامه تحت هر زبان برنامه نویسی مفید باشد . از این رو میهن دانلود قصد دارد نرم افزاری را به شما معرفی کند که در عین کاربری بسیار بالا برای ویرایش متون حجم بسیار کمتری نسبت به سایر نرم افزارهای ویرایش متن نظیر Word دارد.<BR>++ Note Pad یک نرم افزار بسیار قدرتمند در زمینه ی کار بر روی متن و ویرایش آن است .این نرم افزار جایگزین مناسبی برای Notepad ویندوز می باشد .شاید برای شما پیش آمده باشد که صفحات زیادی از فایل های متنی با برنامه Notepad&nbsp; ویندوز باز کرده باشید و این صفحات دسکتاپ شما را شلوغ کرده اند .اما این نرم افزار دارای قابلیت Tab می باشد . یعنی می توانید چندین صفحه را فقط در یک صفحه ی این برنامه بنویسید و محیط کار خود را شلوغ نکنید . می توانید به راحتی بر روی Tab ها کلیک کنید و آن صفحه را مشاهده نمایید.این نسخه از نرم افزار دارای امکانات بالایی از جمله: امکان نمایش چندین متن همزمان، نمایش متون برنامه نویسی به صورت رنگی، پشتیبانی از زبانهای برنامه نویسی مختلف، ادیتور پیشرفته تر، امکان جستجوی پیشرفته در متون ،مشخص نمودن syntaxها ، تفكیك و قالب بندی كدها، تكمیل خودكار كدها،Drag &amp; Drop متون و ... میباشد. همچنین این برنامه قابلیت ضبط و اجرای ماكروها را نیز دارد. علاوه بر تمام امكانات فوق، این نرم افزار که به زبان C++&nbsp; نوشته شده است نظر بسیاری از كاربران را جلب نموده است.این نسخه از برنامه به صورت پورتابل می باشد و نیازی به نصب نداردو فقط با 2 کلیک بر روی آیکون برنامه اجرا می شود . میهن دانلود این برنامه ی ارزشمند را در اختیار شما کاربران گرامی به صورت رایگان قرار داده است.<BR><B>توضیحات کامل تر و ویژگیهای نرم افزار در ادامه مطلب موجود است ...</B></DIV> text/html 2010-03-28T14:56:50+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی Elcomsoft Advanced PDF Password Recovery 5.0 Professional - بازیابی پسورد پی دی اف http://p300downloads.mihanblog.com/post/54 <P align=justify>حتما برای شما هم اتفاق افتاده که بخواهید پرونده های الکترونیکی یا پی دی اف را پرینت، ویرایش و کپی کنید اما توسط سازنده قفل شده باشند و امکان ویرایش آن ها نباشد. سایت دانلود رایگان نرم افزار برای کاربرانی که نیاز به <STRONG>پیدا کردن پسوورد PDF</STRONG> دارند تا امکان دسترسی به پرینت، ویرایش و کپی فایل های پی دی اف قفل شده را داشته باشند همچنین می خواهند سند های ایجاد شده توسط خود را قفل و فقط قابل خواندن کنند نرم افزاری حرفه ای و کارامد را پیشنهاد می کند تا بر PDF های خود مدیریت بیشتری داشته باشید.</P> <P align=justify>با نرم افزار Advanced PDF Password Recovery با دقت و سرعت بالا به پسورد محافظ فایل های پی دی اف به راحتی دست بیابید. با این نرم افزار می توانید قفل سند های PDF را شکسته و محدودیت های پرینت، ویرایش و کپی را از آن بردارید. نرم افزار حرفه ای <STRONG>بازیابی</STRONG> پسورد پی دی اف قادر است پسورد سند PDF را پیدا یا پسورد محافظتی آن را حذف کند همچنین قادر است هر سند پی دی اف که با هر نوع از نسخه های Adobe Acrobat یا هر نرم افزار PDF ایجاد شده را قفل کند.</P> <P align=center><IMG height=336 alt="Elcomsoft Advanced PDF Password Recovery 5.0 Professional - بازیابی پسورد پی دی اف" src="http://www.freedownload.ir/img5/Elcomsoft-Advanced-PDF-Password-Recovery-v5.0-Professional-www.freedownload.ir.jpg" width=425></P> <H3>خصیصه و مزایای نرم افزار بازیابی پسورد PDF:</H3> <UL> <LI>پشتیبانی از تمام نسخه های پی دی اف Adobe Acrobat حتی Acrobat 9 <LI>پشتیبانی از شتاب دهنده پردازش گرافیکی GPU برای سرعت بیشتر بازیابی پسورد <LI>پشتیبانی از تمام نرم افزار های محافظت کننده از فایل های PDF <LI>باز کردن فوری قفل سند های پی دی اف برای دسترسی به پرینت، کپی و ویرایش <LI>حذف نام مالک و پسورد و بازیابی پسورد برای باز کردن پی دی اف <LI>پشتیبانی از رمز گذاری 40-bit و 128-bit RC4 و همچنین رمز گذاری 128-bit and 256-bit AES <LI>بازیابی از طریق دیکشنری و کلمات نامفهوم یا تابع تعریفی کاربر و الگو های پیشرفته <LI>سه مدل ویرایش متفاوت فایل پی دی اف و پردازش گروهی چند فایل <LI>حذف اختیاری کد های جاوا اسکریپت از فیلد امضای دیجیتالی <LI>بهینه شده برای کار با سی پی یو های چند هسته ای </LI></UL> <DIV class=download> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود در ادامه مطلب</P></DIV> text/html 2010-03-28T14:51:55+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی Recover My Files 3.9.8.6472 - نرم افزار بازیابی فایل های پاک شده با سرعت و قدرت بالا http://p300downloads.mihanblog.com/post/52 <P align=justify>برای همه ما بارها پیش آمده است که بطور ناخواسته و یا بر اثر خرابی سیستم، ویروسی شدن فایل ها، بروز رسانی اشتباهی و ... اطلاعات خود را از دست بدهیم و دیگر به آنها دسترسی نداشته باشیم و تصور اشتباه کنیم که دیگر این فایل ها از بین رفته اند و ما قابلیت بازگردانی آنها را نداریم.</P> <P align=justify>Recover My Files 3.9.8.6472 نام یک نرم افزار بازیابی اطلاعات است که ثابت کرده است قابلیت <FONT color=#003366>بازیابی فایل های پاک شده با سرعت و قدرت بالا</FONT> را دارد، اطلاعاتی که به هر نحوی از جمله آلوده شدن توسط ویروس، فرمت شده هارد دیسک، قطعی ناگهانی برق و یا حذف از طریق سطل آشغال ویندوز را که برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بودند را بطور 100% امن و بهبودیافته بازگرداند. این <FONT color=#003366>نرم افزار بازیابی اطلاعات</FONT>، با ترکیب دو حالت محیط کاری راحت و موتور قدرتمند توانسته است در این زمینه بسیار محبوب و معروف شود.</P> <P align=justify>یکی از ویژگی های منحصر به فرد Recover My Files، قابلیت تعیین نوع فایل های مورد نظر ما میباشد، که با انتخاب فرمت خاصی و یا حتی پسوندهای متفاوت از میان بیش از 50 پسوند ما را سریعا به فایل حذف شده مورد نظر خود می رساند.نرم افزار قابلیت بازگردانی انواع فایل ها، ایمیل ها، آرشیوها، فایل های مولتی مدیا از جمله تصاویر، فیلم ها و موزیک ها را داراست. همچنین بجز بازیابی اطلاعات از روی هارد دیسک، نرم افزار این امکان را به شما میدهد تا اطلاعات از دست داده خود را از روی هر نوع رسانه ذخیره سازی همانند فلاپی دیسک، فلش دیسک، دوربین های دیجیتالی و کارت های حافظه بازیابی نمایید.پس طبق شعار سازنده نرم افزار : " هم اکنون دانلود نمایید و فایل های پاک شده خود را ببینید ! "</P> <P align=center><IMG height=336 alt="Recover My Files 3.9.8.6472 - نرم افزار بازیابی فایل های پاک شده با سرعت و قدرت بالا" src="http://www.freedownload.ir/img5/GetData-Recover-My-Files-3.9.8.6472-www.freedownload.ir.jpg" width=425></P> <H3>ویژگی های کلیدی نرم افزار Recover My Files 3.9.8.6472</H3> <UL> <LI>قابلیت بازگردانی سریع فایل های حذف شده از طریق Recycle Bin <LI>قابلیت بازگردانی اطلاعات بعد از فرمت شدن تصادفی و ناگهانی هارد دیسک <LI>قابلیت بازگردانی اطلاعات بعد از خراب شدن هارد دیسک <LI>قابلیت بازگردانی اطلاعات بعد از پارتیشن بندی و خطاهای احتمالی آن <LI>قابلیت بازگردانی اسناد، تصاویر، موزیک ویدیو ها و ایمیل ها <LI>قابلیت بازگردانی فایل های حذف شده از روی Camera Card, USB, Zip, Floppy <LI>سازگاری کامل با نسخه های مختلف ویندوز XP و Vista </LI></UL> <DIV class=download> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود در ادامه مطلب</P></DIV> text/html 2010-03-28T14:45:37+01:00 p300downloads.mihanblog.com هامون حدادی Babylon 8.0.0 r29 - نرم افزار فرهنگ لغت و ترجمه متن و دیکشنری بابیلون 8 http://p300downloads.mihanblog.com/post/51 <P align=justify>نرم افزار فرهنگ لغت و ترجمه متن و دیکشنری <FONT color=#003366>بابیلون 8</FONT> پس از آخرین نسخه آن که در سایت نرم افزاری دانلود رایگان بالای 50000 بازدید کننده داشت هم اکنون توسط دانلود رایگان همراه با کرک کامل و بدون Expire شدن با فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی برای <FONT color=#003366>دانلود</FONT> در دسترس است. <FONT color=#003366>نرم افزار دیکشنری</FONT> بابیلون 8 یک فرهنگ لغت و نرم افزار مترجم پیشتاز در بین نرم افزار های دیکشنری موجود می باشد. دیکشنری بابیلون بیشترین ابزار ترجمه را در اختیار شما قرار می دهد. با بابیلون قادر خواهید بود به آسانی و به سرعت ایمیل ها، صفحات وب، سند ها، پیغام های فوری و ... را ترجمه کنید. تمام کاری که برای ترجمه نیاز است انجام دهید، کلیک بر روی کلمه یا متن مورد نظر می باشد که یک پنجره کوچک با نتیجه مطلوب از پایگاه داده فرهنگ لغت وسیع بابیلون با ابزار فهرست لغات و تبدیل سریع به نمایش در خواهد آمد.</P> <P align=justify>Babylon 8 به کاربران خود دامنه وسیعی از کلمات مرتبط از برترین دیکشنری های منتشر شده شامل Oxford University Press, Britannica, Merriam-Webster, Larousse, Vox, Langenscheidt, Pons و Taishukan را پیشنهاد می کند. ورژن جدید بابیلون با 6 نوع ترجمه متن پیشنهادی به 17 زبان بعلاوه ترجمه لغات یک کلمه ای و اصطلاحات آن همه را تنها با یک کلیک همراه با نتیجه ای از دایره المعارف ویکی پدیا به 9 زبان و امکان هجی کردن، از دامنه وسیع توانای منابع آن به نمایش در خواهد آورد. Babylon 8 یک نرم افزار دیکشنری آسان و مترجم دقیق به بیش از 75 زبان می باشد. با Babylon 8 ترجمه متن به آسانی انجام خواهد گرفت، کافی است بر روی مرورگر، ورد، اکسل، ایمیل، پیغام ها و نرم افزار ها و هر نوشته ای که می بینید کلیک کنید و ترجمه کلمه یا متن آن را ببینید.</P> <P align=center><IMG height=336 alt="Babylon 8.0.0 R29 - نرم افزار فرهنگ لغت و ترجمه متن و دیکشنری بابیلون 8" src="http://www.freedownload.ir/img5/Babylon-8.0.0-R29-www.freedownload.ir.jpg" width=425></P> <H3>خصیصه های نرم افزار بابیلون 8</H3> <UL> <LI>فعال شدن نرم افزار با یک کلیک <LI>ترجمه متن به 17 زبان <LI>نتیجه ترجمه از دیکشنری های برتر دنیا <LI>نتیجه از دایرة المعارف ها مانند وی کی پدیا <LI>ترجمه کلمه به بیش از 75 زبان دنیا <LI>واحد تبدیل پول، اندازه گیری و زمان <LI>ابزار نوشتن برای انگلیسی <LI>اسپل کردن متناوب <LI>اصطلاحات فنی </LI></UL> <DIV class=download> <P>دانلود در ادامه مطلب</P></DIV>